GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

  • to pisemne zobowiązanie Towarzystw Ubezpieczeniowych do zapłaty określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązania wynikającego z zawartej Umowy.
    Korzystając z gwarancji Wykonawca nie angażuje własnych środków w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia.

GWARANCJE PRZETARGOWE (WADIUM)

  • wnosi się przystępując do przetargu. Wadium zabezpiecza Organizatora Przetargu w przypadku naruszenia warunków przetargu przez Wykonawcę.

GWARANCJE NALEŻYTEGO WYKONANIA

  • pozwalają Zamawiającemu pokrycie strat wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

GWARANCJE USUNIĘCIA WAD I USTEREK

  • zabezpieczają Zamawiającego przed ewentualną koniecznością pokrycia strat za wady i usterki powstałe w udzielonym przez Wykonawcę okresie gwarancji i rękojmi.

GWARANCJE ZWROTU ZALICZKI

  • jest zobowiązaniem do zwrotu udzielonej przez Zamawiającego zaliczki na poczet wykonania Umowy.

GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

  • służą do zabezpieczenia należności wobec Urzędów Celnych wynikających z dokonywanego obrotu z zagranicą.

GWARANCJE KAUCYJNE

  • pozwalają Najemcom powierzchni użytkowych na zabezpieczenie kaucji wymaganej przez Wynajmującego.

GWARANCJE

  • zabezpieczające zgodne z Umową wykorzystanie środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej.