Lublin, 25 maja 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ESTYMA Dorota Januszyk, 22-550 Werbkowice, ul. 3 Maja 34 (zwane dalej ESTYMA).

Dane podlegają przetwarzaniu w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu
brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpatrywania reklamacji, podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, doboru i
optymalizacji ubezpieczenia, archiwalnym.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie zakładom ubezpieczeń, z którymi ESTYMA ma podpisane umowy agencyjne.

W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w zakresie historii ubezpieczenia OC i AC oraz historii ich szkodowości.

Dane osobowe mogą być przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego (telefon, email) produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia – maksymalnie przez 21 lat od końca roku.

W każdej chwili możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec powyższych okoliczności przetwarzania danych: telefonicznie na numer 81-441-77-07, emailem na adres
estyma@gwarancje.com.pl lub pisemnie na adres ESTYMA Dorota Januszyk, ul. Fulmana 7/111, 20-492 Lublin.

Zgodnie z RODO, osoba której dane są przetwarzane ma prawo do:

  • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

ESTYMA